تصویر زانو 45 درجه نیوفلکس

زانو 45 درجه نیوفلکس

زانو بـرای تغییـر جهـت دادن لولـه ها در سـایزهای مختلـف از این اتصال اسـتفاده می شـود. ایـن زانوهـا بـا زوایـای مختلـف 45 درجـه و 87 درجـه تولید مـی گردد. نکتـه: در لولـه کشـی فاضـاب در مـواردی کـه نیاز بـه تغییر جهـت 90 درجه ای باشـد لولـه کشـی بـه وسـیله زانویـی 87 درجـه احتمـال ایجـاد گرفتگـی در لولـه را افزایـش مـی دهـد، لـذا بـا اسـتفاده از اتصـال دو عـدد زانویـی 45 درجـه، شـعاع انحنـای تغییـر جهـت بیشـتر شـده و ایـن مشـکل را برطـرف مـی نماید.

تولید کننده: نیوفلکس
کد کالا: 1145
قیمت قبلی: ۱۶۸,۰۸۰ ریال
قیمت: ۱۶۸,۰۸۰ ریال ۲۰%
۱۳۴,۴۶۴ ریال
اشتراک گذاری

مزایا

☑️مقاومت بالا در برابر ضربه،حتی در دماهای پایین تر از صفر درجه

☑️مقاومت حرارتی بالا در برابر آب داغ خروجی ماشین های ظرفشویی و لباسشویی

☑️عدم استقاده از چسب و جوش

☑️سطوح داخلی لوله و اتصالات کاملا صیقلی

☑️عدم رسوب پذیری به دلیل ضریب زبری کمتر از 0/007 میلیمتر

☑️سرعت نصب بسیار بالا و عدم نیاز به تجهیزات پیچیده

☑️مقاوم در برابر انواع مواد شیمیایی(اسید و بازها ...)مواد شوینده،ترکیبات لکه بر و ...

☑️مقاوم به توسعه آتش و عدم اشتغال در آتش سوزی های احتمالی

☑️تنوع اتصالات جهت سهولت در نصب و قابلیت دمونتاژ

☑️مقاوم در برابر تخریب میکروارگانیسم ها و جانداران جونده

☑️سبک و قابلیت حمل و نقل آسان

☑️دارای طول عمر بالا

☑️مقاوم در برابر زلزله ونشست ساختمان

 

موارد مصرف

☑️دفع فاضلاب ساختمان های مسکونی،اداری،تجاری،هتل ها،بیمارستان ها و...

☑️تخلیه آب کندانس شده در سیستم های تهویه مطبوع

☑️لوله های انشعابی فاضلاب های شهری

☑️جمع آوری آب باران

 

اصول نگهداری و مراقبت از لوله های پوشفیت فاضلابی نیوفلکس

- بـرای نگهـداری از لوله هـای نیوفلکـس بـه یـک انبـار مناسـب در نزدیکـی و یـا در محـل کارگاه، نیـاز اسـت. ضمـن اینکـه انبـار بایـد دارای سـطح صـاف و مسـطح باشـد کـه امـکان ایجاد هرگونـه آسـیب و خط و خـش را از بیـن ببرد

 - نــور خورشــید عمــر لوله هــای پلــی پرویلــن را به شــدت کاهــش میدهــد، بدیــن جهــت ایــن لوله هــا بایــد در معـرض نـور قـرار نگیرنـد

 - ترتیـب قرارگیـری لوله هـا در انبـار بسـیار مهـم اسـت. ضمـن اینکـه بایـد از برخـورد هرگونـه جسـم تیـز و برنـده جدا خـودداری شـود

سایر

آتشگیری دارای مواد ضد حریق
رنگ mid-gray RAL 7037
چگالی (g/cm3) 0.91
استحکام کششی در دمای 20 درجه (N/mm2) 30
تنش تسلیم (N/mm2) 21
ضریب انعطاف پذیری (N/mm2) 1200
درصد طویل شدگی ٪ 800
تنش خمشی (N/mm2) 20
مدول الاسیتیسه (N/mm2) 350
استحکام ضربه (Kj/m2) 25
ضریب هدایت حرارتی (W/mk) 0.23
ضریب انبساط طولی (m/mk) 0.00015
ضریب زبری (mm) 0.007
محدوده PH 2-12
استاندارد ✔️
تعداد در بسته بندی (به ترتیب از سایز کوچک به بزرگ) 150،90،60،40،25،15،8
نظر خودتان را بنویسد
  • تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظر بنویسند